http://barabari.tv/video/tvbarabari080715.html آکسیون 5 جولای 2015 در ونکوور در دفاع از حق حضور زنان ایران در استادیومهای ورزشی