http://barabari.tv/video/shamlounov18.html شعر زیبایی از احمد شاملو در ستایش دکتر ارانی و در افشای رضا خان