http://barabari.tv/video/reza26june18.html مراسم وداع با زنده یاد دکتر رضا غفاری در لندن با حضور خانواده این رفیق