http://barabari.tv/video/hassan daesh15072014.html حسن حسا م : برای زنان ِ قربا نی ؛ در « جهاد نِکاح » داعشی های عراق ، ایران ، افغانستان نیجریه وو و...