http://barabari.tv/video/han25jan2019.html گردهمایی اعتراضی جمعه ۲۵ ژانویه در هانوفر در همبستگی با زندانیان سیاسی و فعالان کارگری