http://barabari.tv/video/gozareshkhosroahangar.html گزارش: آکسیون درمقابل سازمان جهانی کار در ژنو