http://barabari.tv/video/defa-paris131005.html مراسم انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ـ پاریس :بخش 1