http://barabari.tv/video/beyaniyah 070316.html بیانیه کانون صنفی معلمان ،پسا برجام ومسئله دستمزدها