http://barabari.tv/video/barabari271117behroz.html کمک به زلزله زدگان از سوی کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید