http://barabari.tv/video/avokh ebrahim.html سخنرانی ابراهیم آوخ دریادمان رفیق تراب حق شناس