http://barabari.tv/video/assibshenassi130820.html آسیب شناسی جنبش ملی در ایران، در گفت و گوی سعید افشار با هدایت سلطانزاده