http://barabari.tv/video/7tapeh8far97.html در دومين روز اعتصاب هفت تپه، کارگران جاده اصلی را بستند