http://barabari.tv/video/301217shoresh2.html درگیری شدید مردم با نیروهای ضد شورش و فراری دادن نیروهای ضد شورش