http://barabari.tv/video/20131007paris3.html مراسم انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ـ پاریس :بخش 3