http://barabari.tv/video/20130929.html گزارش آرش کمانگر از آکسیون در ونکوور بیاد جانباختگان راه آزادی و برابری و در دفاع از کارگران زندانی