http://barabari.tv/video/131118edam.html موج اعدامها در ایران - برنامه ای از سعید افشار