Barabari TV.

با بهمن مقصودلو پژوهشگر، مستند ساز وکارگردان موفق ایرانی

حسن حسام:نگاهی گذرا به رویدادهای ایران در سالی که گذشت

ناصر زرافشان : بحران زیست محیطی و عوامل منطقه ای و جهانی

سمینار روز زن در ونکوور: سخنرانی سویل ، شهره و سلیمان

برنامه یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ تلویزیون برابری

تظاهرات در لندن علیه سیاست ریاضتی وخصوصی سازی

آخرین فرصت گل در گفتگو با مهدی اصلانی

فریبا ثابت : نگاهی گذرا به جنبش زنان در ایران و جهان

پیرامون فمینیسم، بحثی از سرور صاحبی

صدیق اسماعیلی : جایگاه دستمزد در مبارزه کارگری

محمد رحیمی : پایان داعش فرصتها وخطرات برای کردستان

دو گفتار از مینا پویا و نسرین ابراهیمی به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

تقی روزبه: آرایش جناح های رژیم در استانه انتخابات

ارزیابی از اقدامات گروه ها و فعالین کارگری پیرامون تعیین حداقل دست مزد

نگاهی به جنبش های اعتراضی در گفتگو با ستار وایوب رحمانی

ابراهیم آوخ :فلسطین ورژیم ترامپ وسیاستهای امریکا

سعیده صادق : بحران زیست محیطی درروززبانهای مادری

محمود صالحی: بحث حداقل دستمزد، چالش جنبش کارگری

سیروس بینا: عروج پدیده ترامپ دربطن جهانی شدن سرمایه

اردشیر مهرداد: مولفه های سرمایه داری معاصر و رشد بربریت و نابرابری

مجید دارابیگی :میراث چریک در پرتو نگاه به سیاهکل

نقش و موقعیت جنبش کارگری در انقلاب بهمن

برنامه یکشنبه ۱۲ فوریه ۲۰۱۷ تلویزیون برابری

برنامه پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ تلویزیون برابری.ارزیابی از انقلاب در سالگرد آن

پیام نوروزی کانون نویسندگان ایران گفتگو با رضا خندان

صدا download

ناصر رحیم خانی: یاد علی شاهنده

صدا download

علی شاهنده (۱۳۰۰-۱۳۹۵) پرتره (از آرشیو) زندگی و مبارزات علی شاهنده، وکیل آزادیخواه

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو سالی می رود ... سالی می آید

صدا download

پیدایش نوروز و نوروز در گذر زمان، گفتگو با دکتر علی حصوری پژوهشگر تاریخ

صدا download

گیر افتادن مردم در جنگ موصل و موج آواره گان خسته و گرسنه گفتگو با احمد اسکندری روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی

صدا download

در کشاکش زندگی، زندگی نامه احمد نوین از تولد تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷ گفتگو با احمد نوین مبارز قدیمی چپ

صدا download

آسیب شناسی جنبش کارگری ایران(سبک کار در جنبش کارگری) ، گردهم آئی های اعتراضی و مطالباتی معلمان گفت و گوی بهروز خباز با محمود قزوینی و ستار رحمانی

صدا download

سمینارهای تشکل‌های مستقل زنان و زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی در آلمان نگاه از منظر و زاویه ای دیگر گفتگو با سیمین افشار از تشکل مستقل زنان ایرانی در هانوفر

صدا download

نابرابری اقتصادی و تفاوت ناعادلانه مزد نیروی کار زنان و مردان چرا نابربری اقتصادی باز تولید می شود و چگونه می توان موقعیت برابر ایجاد کرد؟ گفت و گو با سهیلا یزدان پناه استاد دانشگاه سودرترن...

صدا download

رفتارهای جنسی زنان ايرانی در تاریخ معاصر. از سكوت تا غوغا سکسوالیته و تغييرات رفتاری زن ايرانی در چالش سنت و مدرنيته گفت و گو با نجمه موسوی نویسنده و پژوهش گر

صدا download

چالش های پیش روی فمینیسم در شرایط متحول جهان امروز جنبش های خرد خرد. از توجه به سیاست های هویت مدار تا مبارزه برای عدالت اجتماعی و تغییر جهان گفت و گو با مینا خانی کنش گر اجتماعی و سیاسی

صدا download

زنان آتش فشانی زیر پای حکومت اسلامی سرکوب و طرح های رژیم برای خانه نشینی زنان. حضور، مقاومت و مبارزه دختران و زنان در جامعه گفتگوی ربیع نیکو با شیرین شمس کنش گر جنبش زنان

صدا download

تحولات در سوریه و عراق نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

سمینارهای سراسری سالانه تشکل‌های مستقل زنان و هم‌جنس‌گرای ایرانی در آلمان دوگانه گفتمان راسیستی - بنیادگرایانه مذهبی و صدای سوم، گفتگو با سیمین نصیری

صدا download

ارزیابی از اقدامات گروه ها و فعالین کارگری پیرامون تعیین حداقل دست مزد آیت نیافر(ارتباط با ذهنیت کارگران)، علی رسولی(رفاه بجای خط فقر)، ستار رحمانی(فاصله از بینش آوانتوریستی) گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز

صدا download